اگر ماشین معامله کردید و طرف مقابل فک پلاک نکرد چیکار کنیم؟

اگر ماشین معامله کردید و طرف مقابل فک پلاک نکرد چیکار کنیم؟

فک پلاک خودرو به معنای جدا کردن پلاک از خودرویی است که فروخته شده است. مطابق مقررات، مسئولیت تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو الصاق شده است، بنابراین پس از فروش خودرو باید سریعاً نسبت به فک پلاک خودرو اقدام شود.

پس از تنظیم قرارداد میان فروشنده و خریدار خودرو، لازم است دو طرف به مراکز تعویض پلاک خودرو مراجعه نمایند و با ارايه اسناد و مدارک لازم، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار نمایند و پس از آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یابند و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

چنانچه فروشنده به خریدار ‌وکالت بدهد اما خریدار طی مدت وکالت اقدام به تعویض پلاک ننماید، در این‌صورت فروشنده در ابتدا باید با ارسال ‌اظهارنامه به خریدار، او را ملزم به فک پلاک نماید و در صورت عدم انجام این امر توسط خریدار، فروشنده می‌تواند با تنظیم دادخواست «الزام به تنظیم سند رسمی و سپس فک پلاک» علیه خریدار اقدام نماید.

دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، چنانچه شرایط فک پلاک را محرز بداند، حکم به فک پلاک خودرو دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، چنانچه شرایط فک پلاک را محرز بداند، حکم به فک پلاک خودرو خواهد داد و چنانچه خوانده از فک پلاک خودرو خوداری کند، دستور ‌توقیف خودرو و انتقال ا‌‌ن به ‌پارکینگ و سپس فک پلاک صادر خواهد شد.

حالتی نیز وجود دارد که خریدار حاضر به انجام فک پلاک است اما فروشنده به هر دلیلی حاضر به فک پلاک نیست که در اینصورت خریدار نیز می‌تواند این ‌دادخواست را ارايه نماید.

طرح دعوی فک پلاک خودرو در صلاحیت ‌دادگاه محل اقامت خوانده (فروشنده یا خریدار به تناسب دعوی) یا محل تنظیم قرارداد است.

توصیه می‌شود که در هنگام ‌معامله با ‌خریدار، در مراکز ‌تعویضپلاک حاضر شده و ‌فکپلاک را انجام دهید، زیرا بسیاری از خریداران، غالباً با سوءنیت، فک پلاک خودرو را انجام نمی‌دهند و این مساله باعث به‌وجود ا‌‌مدن مشکلات زیادی برای شما خواهد شد.

نظرات
 
 
Captcha